Asistované nákupy

Chování zákazníka v obchodě je monitorováno kvalifikovaným tazatelem, který nezaujatě sleduje nákup zákazníka a následně pomocí dotazování zjišťuje, co ho motivuje při výběru konkrétního výrobku a jaké podvědomé zvyky se při nakupování uplatňují.

Mystery Calling

Pomocí mystery hovorů testujeme kvalitu zákaznického servisu na infolinkách. Můžeme například zjistit dovednosti a znalosti operátorů, čekací dobu, či efektivnost komunikace se zákazníkem.

Mystery calling je nástroj sloužící k mapování úrovně komunikace a péče o zákazníka. Je založen na fiktivním telefonátu, kdy náš vyškolený pracovník postupuje podle zadaného scénáře. Výsledkem mystery hovoru bývá celkové zhodnocení přístupu pracovníka.

Osobní dotazování

Specializujeme se na sběr dat pomocí osobního dotazování. Dotazování je realizováno v obchodech, nákupních centrech, případně v navazujících prostorách. V rámci tohoto dotazování je možné sledovat pohyb a orientaci zákazníků v provozovně, nákupní chování, plánované a impulsivní nákupy, vliv reklamních materiálů, atd.

Výběr respondentů je prováděn náhodně nebo podle konkrétní specifikace zadání, ve vybraných segmentech cílové skupiny, případně v rámci reprezentativního vzorku celé populace ČR.

Dotazování realizují vyškolení tazatelé. Tazatelé musí projít osobním školením, než mohou dotazovat v terénu. Všechna školení probíhají podle obecně platných standardů pro dotazování. Při každém sběru dat je aplikováno několik kontrolních mechanismů. Klademe velký důraz na kontrolu kvality práce nejen našich tazatelů, ale i supervizorů.

Ke sběru dat používáme smartphony/tablety, které umožňují kontrolu dat v reálném čase a efektivní plnění kvótních požadavků, dotazujeme také pomocí klasických papírových dotazníků. Sběr dat prostřednictvím tazatelské sítě zajišťujeme vlastními kapacitami.

Mystery Shopping

Poznejte svůj produkt z pohledu zákazníka metodou utajených nákupů.Chcete vědět, jaká je úroveň kvality Vašich či konkurenčních služeb? Ptáte se, jsou-li Vaši zaměstnanci zdvořilí, jakým způsobem dovedou komunikovat a získat si zákazníka, jaké zboží doporučují, zda znají všechny potřebné informace k prodeji produktu, jaký je klientský servis či pohotovost reakce? Na všechny tyto otázky dovedeme odpovědět využitím metody mystery shoppingu.

Pomocí fiktivních nákupů nebo dotazů sledujeme výkonnost prodejních míst. Mystery shopper prověřuje prodejní místo jako zákazník a přitom získává detailní informace o kvalitě služeb. Na rozdíl od interních kontrolních mechanismů při tomto typu výzkumu nevzniká žádné riziko úniku informací o realizované kontrole.

Jedná se o standardizovanou metodu pozorování, kdy je prostřednictvím předem připraveného scénáře možné zjistit, následně porovnat a vyhodnotit sledované údaje. Díky využití mystery shoppingu tak dokážeme navrhnout procesy, které pomohou zvýšit efektivitu celé prodejní sítě.
 

 

Online dotazování

Sběr dat probíhá prostřednictvím internetu v rámci on-line panelu respondentů.

Výběr respondentů realizujeme podle konkrétní specifikace zadání, a to v rámci reprezentativního vzorku uživatelů internetu v celé ČR nebo ve vybraných segmentech cílové populace.

Studiové testy

Jedná se o rozmanité testy za použití TV a video techniky, mohou být spojené se zkoušením produktů či ochutnávkami. Testy probíhají s menšími skupinami respondentů ve vybraných prostorách na různých místech republiky. Respondenti jsou rekrutování přímo v místě výzkumu, dle předem zadaných kritérií. Testy bývají aplikované na optimalizaci koncepce reklamy, obalu a designu produktu, pre-testy plošných inzerátů a plakátů, apod.

Výhodou studiových testů je kromě vysoké kontroly tazatelů také rychlost.

Skupinové rozhovory

Skupinová diskuze je jednou ze základních metod kvalitativního výzkumu. Jedná se o řízenou diskuzi obvykle 8-10 respondentů. Diskuze na dané téma je vedena podle předem připraveného scénáře, zkušeným moderátorem, zpravidla psychologem, který následně zjištěné údaje analyzuje a interpretuje. Kvalifikovaný moderátor ke zjištění předmětu výzkumu využívá nejrůznější techniky asociací, projekce apod.

Základní metoda bývá doplněna dalšími specifickými postupy a technikami, které umožňují komplexní analýzu zkoumaných skutečností. Diskuze bývá obvykle sledována klientem přímo přes jednosměrné zrcadlo, případně je možné využít on-line streamingu a sledovat vše na monitoru v pohodlí kanceláře. V průběhu diskuze může klient prostřednictvím moderátora přidat doplňující otázky.

Telefonické dotazování

Je metodologie vhodná pro rychlé a krátké průzkumy veřejného mínění, zákaznické spokojenosti, či znalosti značky. Telefonické dotazování s využitím počítače je rychlým a efektivním způsobem sběru dat po celé ČR a SR.

Probíhá podle klientova přesného zadání a to buď v rámci reprezentativního vzorku celé populace ČR anebo ve vybraných segmentech cílové populace. Díky sofistikovanému počítačovému systému je možné vývoj kvótního plnění sledovat on-line a optimalizovat tak průběh terénního šetření. Při dotazování po telefonu za pomocí PC je možné aplikovat do dotazníku audio nahrávky.

Telefonické studio je vybaveno náslechovým pracovištěm, které umožňuje audiovizuální kontrolu práce libovolného tazatele v průběhu rozhovoru.

Hloubkové rozhovory

Vychází z principu individuálního dotazování s možností vytvoření intenzivní interakce mezi tazatelem a dotazovanou osobou. Základní metoda bývá doplněna dalšími specifickými postupy a technikami, které umožňují komplexní analýzu zkoumaných skutečností.

Hloubkové rozhovory jsou realizovány odbornými tazateli, nejčastěji psychology nebo sociology. Kvalifikovaný tazatel vede s respondentem individuální rozhovor na dané téma podle předem definovaného scénáře. Používá přitom nejrůznější metody, jako jsou volné asociace, projektivní techniky, hodnocení na numerické škále apod.

Desk research

Použití je vhodné zpravidla před vstupem na trh. Tímto typem analýzy získává klient základní a zároveň podstatné informace o situaci v odvětví, sektoru anebo v produktové kategorii.

Sekundární analýza existujících údajů z informačních zdrojů.